Gary Frank’s James Gordon from Gotham

by Dustin Fritschel